Privacyverklaring

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leest u welke gegevens we verzamelen, waar deze gegevens voor gebruikt kunnen worden en waar deze gegevens worden opgeslagen. Daarnaast lichten we graag toe wat voor maatregelen we hebben genomen om uw gegevens te beschermen. Deze privacyverklaring is vastgesteld aan de hand van de eisen en normen van de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Bedrijfsgegevens

Fysiotherapie Soestdijksekade is een bedrijf gespecialiseerd in fysiotherapie, revalidatie en medische fitness. Onze praktijk richt zich op informeren en adviseren over de blessures/gezondheidsklachten, behandeling van blessures/gezondheidsklachten en de preventie in het algemeen.

Bedrijfsnaam                           : Fysiotherapie Soestdijksekade
Kamer van Koophandel        : 27375591
AGB code praktijk                  : 04003978
E-mail                                       : fysiotherapie@soestdijksekade.nl
Website                                     : www.fysiosoestdijksekade.nl

Doelstelling gegevensverwerking

Fysiotherapie Soestdijksekade verwerkt uw gegevens voor de volgende doelen:
• Om een fysiotherapeutische behandeling te kunnen leveren voor de wettelijke voorwaarden. Bijhouden van een patiëntendossier tijdens het behandelproces. (wettelijk verplicht)
• Het kunnen identificeren/legitimeren van de patiënt in de praktijk. (legitimatieplicht)
• Om uw huisarts of behandelend specialist te kunnen contacten over het behandelproces. (alleen na uw toestemming)
• Opstellen en uitvoeren van het voor u op maat gemaakte behandelplan.
• Om u te kunnen contacten via telefoon, mail of postadres indien gegevens moeten worden gewijzigd of afspraken gewijzigd dienen te worden.
• Om de declaraties in te dienen bij uw zorgverzekeraar of via onze financiële administratie een factuur te sturen.
• Om u te kunnen benaderen over wijzigingen of vernieuwingen in onze diensten en/of producten.

Verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die nodig zijn en worden verzameld voor de verwerking van persoonsgegevens van patiënten zijn de volgende:
• Achternaam                   • Telefoonnummer
• Voornaam                      • E-mail
• Voorletters                     • BSN
• Geboortedatum            • ID/Paspoort/Rijbewijs nummer
• Geslacht                         • Huisarts
• Adres                              • Adres huisarts
• Postcode                        • Woonplaats huisarts
• Woonplaats                  • Polis Zorgverzekeraar

Rechten

U heeft diversen rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, namelijk:
• U heeft het recht uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
• U heeft het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken.
• U heeft het recht u te verzetten tegen gegevensverwerking. Dit zorgt ervoor dat het behandelproces niet kan plaatsvinden, daar B&B Healthcare verplicht is gegevens vast te leggen volgens de wet.
• U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek indienen om uw persoonsgegevens naar u of een andere genoemde organisatie te sturen.
• U heeft de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Bewaartermijn

Fysiotherapie Soestdijkskade heeft een medische wettelijke bewaarplicht van uw gegevens en patiëntendossier van 15 jaar. Na deze termijn kunnen uw gegevens worden vernietigd.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
De patiënt heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Men kan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen fysiotherapie@soestdijksekade.nl. Indien gebruik wordt gemaakt van een e-mail tot inzage, correctie of verwijdering, kan er gevraagd worden om een identificatie. Ook bij het overdragen van persoonsgegevens gelden de hiervoor genoemde eisen. Persoonsgegevens worden digitaal bewaard en indien een persoon zijn gegevens verwijderd wil hebben, dan wordt dit gedaan aan de hand van een formulier voor verwijdering persoonsgegevens die zij zelf ondertekenen. De gegevens worden dan uiterlijk binnen twee weken verwijderd.


Waar heeft u klachten? Doe de check en kom langs voor behandeling of advies.